Vážená dotknutá osoba,

ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Keďže spracúvame Vaše osobné údaje, je našim cieľom a zámerom, aby sme dodržali základné zásady a princípy ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením európskeho parlamentu a rady (eú) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „Nariadenie GDPR“) tými ustanoveniami, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame, a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť.

KTO SME?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno:Považský olej, s.r.o.
Sídlo:J. Kráľa 1122/75, 0200 01 Púchov
IČO:48 302 741
Registrácia:OR OS Trenčín, Oddiel: Sro; Vložka č.:32016/R
V zastúpení:Ing. Rastislav Kopko
Prevádzkareň:Areál EUROTRANS Nosice 35, 020 01 Púchov
Telefónne číslo:+421 911 603 514
E-mail:info@povazskyolej.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely:

Účel: Mzdy a personalistika

Ak ste: zamestnanec; osoba pracujúca na dohodu alebo iná dotknutá osoba, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.

Účel: Účtovníctvo a dane

Ak ste: odberateľ, dodávateľ alebo iná dotknutá osoba, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva, aby sme si mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, objednávok a iných dokumentov, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.

Účel: Zmluvné vzťahy

Ak ste: Osoba, s ktorou sa uzatvára zmluvný vzťah (napríklad: dodávateľ; odberateľ; zamestnanec; osoba pracujúca na dohodu; a iná dotknutá osoba), Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia zmluvného vzťahu, uzavretia zmluvného vzťahu a plnenia zmluvných povinností.

Účel: Databáza klientov

Ak ste: Klient alebo iná dotknutá osoba, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom získavania databázy klientov, aby sme Vás mohli informovať o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, že nám na to dáte súhlas.

Účel: Marketing

Ak ste: Klient alebo iná dotknutá osoba (napríklad potenciálny klient), Vaše osobné údaje spracúvame za účelom marketingu, aby sme Vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy, novinky, akcie a ponuky; poskytovať informácie o produktoch a službách; obracať sa na vás s prieskumom trhu, a uskutočňovať rôzne marketingové aktivity z dôvodu propagácie našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, že nám na to dáte súhlas.

Účel: Vernostný program

Ak ste: Klient alebo iná dotknutá osoba, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vernostných programov, z dôvodu Vašej účasti vo vernostnom programe. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, že nám na to dáte súhlas.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu alebo iná dotknutá osoba, aby sme s Vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Identifikačné údaje (napríklad: Titul; Meno; Priezvisko; Rodné priezvisko; Rodné číslo; Dátum narodenia; Miesto narodenia; Štátna príslušnosť; Národnosť; Pohlavie; Fotografia; a iné); Kontaktné údaje (napríklad: Adresa a druh pobytu; E-mail; Telefónne číslo; a iné); Informácie o poistení a čísla bankových účtov; Informácie o pracovnoprávnom vzťahu (napríklad: Údaje o odmeňovaní; Údaje o vykonanej práci; Údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu; Register pracovného času; Údaje o odpracovanom čase;  Údaje o mzde; Údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci; Údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku; Pracovné, služobné, funkčné zaradenie; Osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca; Odborný útvar; Miesto výkonu práce; Online identifikátor; Pracovná IP adresa; a iné); Údaje o vzdelaní (napríklad: Údaje o dosiahnutom vzdelaní; Osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách; Iné údaje uvedené v životopise; a iné); Vybrané informácie o zdravotnom stave (napríklad: Údaje o pracovnej neschopnosti; Údaje o zmenenej pracovnej schopnosti; Potvrdenie o tehotenstve; Potvrdenie o invalidite; Údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky; Register úrazov; Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu; Oznámenia o lekárskych ošetreniach a o PN; Výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol; Výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci; a iné); Údaje o sociálnej identite (napríklad: Rodinný stav; Počet detí; a iné); Údaje vytvárajúce mentálnu identitu (napríklad: Informácie o správaní a osobných vlastnostiach zamestnanca zachytené v pracovnom posudku; a iné); Informácie o rodinných príslušníkoch (napríklad: Meno; Priezvisko; Titul; Národnosť; Dátum narodenia; Miesto narodenia; Rodné číslo; Informácie o príjme; a iné); Podpis; Občiansky preukaz;  a iné. S Vaším súhlasom môžeme spracovať na daný účel aj Váš občiansky preukaz a osobné údaje nachádzajúce sa na občianskom preukaze, prípadne iné preukazy a doklady. Ak zverejňujeme Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením pracovných povinností za podmienok ustanovených v § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, môžeme spracúvať napríklad Vaše osobné údaje v rozsahu: titul; meno a priezvisko; pracovné, služobné, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca; odborný útvar; miesto výkonu práce; telefónne číslo; faxové číslo; e-mail, keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. S Vaším súhlasom môžeme zverejňovať na našom webovom sídle aj Vašu fotografiu. Na našom webe a sociálnych sieťach môžeme zverejňovať aj fotografie alebo videozáznamy zamestnancov, ktoré sme zhotovili na našich akciách a podujatiach z dôvodu propagácie akcií a podujatí alebo z dôvodu vytvorenia reportáže o akciách a podujatiach a rovnako môžeme zverejňovať na webe a sociálnych sieťach aj fotografie alebo videozáznamy zamestnancov z dôvodu propagácie spoločnosti.

Účel: Účtovníctvo a dane

Odberateľ, dodávateľ alebo iná dotknutá osoba, aby sme si mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, objednávok a iných dokumentov, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa a druh pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; Údaje  o bankovom účte; Údaje o platbách; Údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch, záznamoch alebo rôznych iných podkladoch a dokladoch súvisiacich s vedením účtovníctva a s daňovou evidenciou; Údaje nachádzajúce sa v zmluvách a dohodách či iných relevantných dokumentoch; iné údaje (v závislosti od konkrétnych okolností).

Účel: Zmluvné vzťahy

Osoba, s ktorou sa uzatvára zmluvný vzťah (napríklad: Dodávateľ; Odberateľ; Zamestnanec; Osoba pracujúca na dohodu; a iná dotknutá osoba),aby sme s Vami mohli pripraviť zmluvný vzťah, uzavrieť zmluvný vzťah a plniť si zmluvné povinnosti, za týmto účelom môžeme spracúvať napríklad Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa a druh pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Rodné číslo; číslo občianskeho preukazu; Podpis; Údaje  o bankovom účte; Údaje o platbách; Údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch, záznamoch alebo rôznych iných podkladoch a dokladoch súvisiacich s vedením účtovníctva; Údaje nachádzajúce sa v zmluvách a dohodách či iných relevantných dokumentoch; iné údaje (v závislosti od konkrétnych okolností).

Účel: Databáza klientov

Klient  alebo iná dotknutá osoba, aby sme Vás mohli informovať o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; Dodacia adresa; E-mail; Telefónne číslo; prípadne Facebook konto a Instagram konto.

Účel: Marketing

Klient  alebo iná dotknutá osoba, aby sme Vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy, novinky, akcie a ponuky; poskytovať informácie o produktoch a službách; obracať sa na vás s prieskumom trhu, a uskutočňovať rôzne marketingové aktivity, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; Dodacia adresa; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; prípadne Facebook konto a Instagram konto.

Účel: Vernostný program

Klient  alebo iná dotknutá osoba, aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; Dodacia adresa; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; prípadne Facebook konto a Instagram konto; Údaje o nákupoch; Údaje o službách, ktoré sme Vám poskytli; Údaje o platbách; Údaje o získaných výhodách a ich využívaní; prípadne iné.

NA  AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel: Mzdy a personalistika

Za účelom Mzdy a personalistika, sa osobné údaje spracúvajú na základe:

·         §13 ods.1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov – zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (dôvodom je plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, verejného zdravotného poistenia a ďalších príslušných zákonov).

·         §13 ods.1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov – zmluvnej povinnosti (dôvodom je uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a iných dohôd o prácach mimo pracovného pomeru). 

·         §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby (napríklad: súhlas s kopírovaním občianskeho preukazu; súhlas s prefotením iných dokumentov zamestnanca (napríklad životopisu, motivačného listu, atď.);  súhlas so zverejnením fotografie zamestnanca na webovom sídle prevádzkovateľa; a iné).

Účel: Účtovníctvo a dane

Za účelom Účtovníctvo a dane, sa osobné údaje spracúvajú na základe:

·         §13 ods.1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov – zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (dôvodom je plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, daní a ďalších príslušných zákonov).

·         §13 ods.1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov – zmluvnej povinnosti (uzatvorenie zmlúv, objednávok a iných dohôd s odberateľmi alebo dodávateľmi alebo inými osobami). 

Účel: Zmluvné vzťahy

Za účelom Zmluvné vzťahy, sa osobné údaje spracúvajú na základe:

·         §13 ods.1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov – zmluvnej povinnosti (uzatvorenie zmlúv, objednávok a iných dohôd s odberateľmi alebo dodávateľmi alebo inými osobami).

·         §13 ods.1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov – zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (dôvodom je plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, daní a ďalších príslušných zákonov).

·         §13 ods.1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov – oprávneného záujmu (evidencia obchodov a zmluvných vzťahov).

Účel: Databáza klientov

Za účelom Databáza klientov, sa osobné údaje spracúvajú na základe:·         §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby (napríklad: súhlas s informovaním klienta o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne).

Účel: Marketing

Za účelom Marketing, sa osobné údaje spracúvajú na základe:

·         §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby (napríklad: súhlas zasielať užitočné informácie, tipy, novinky, akcie a ponuky; poskytovať informácie o produktoch a službách; obracať sa na nich s prieskumom trhu a  uskutočňovať rôzne marketingové aktivity z dôvodu propagácie spoločnosti prevádzkovateľa).

Účel: Vernostný program

Za účelom Vernostný program, sa osobné údaje spracúvajú na základe:

·         §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby (napríklad: súhlas s registráciou vo vernostnom programe).

POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A MOŽNÉ NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie je založené na základe zákonnej povinnosti

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na základe §13 ods.1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov – zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov, v takom prípade je nevyhnutné, aby dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje na daný účel. Neposkytnutie údajov pre tento účel by mal za následok napríklad nemožnosť vzniku vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, nakoľko prevádzkovateľ by si nemohol plniť zákonné povinnosti.

Spracúvanie je založené na základe zmluvnej povinnosti

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na základe §13 ods.1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov – zmluvnej povinnosti, v takom prípade je nevyhnutné, aby dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje na daný účel. Neposkytnutie údajov pre tento účel by mal za následok napríklad nemožnosť vzniku vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, nakoľko prevádzkovateľ by si nemohol plniť zmluvné povinnosti.

Spracúvanie je založené na základe súhlasu dotknutej osoby

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na základe §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby, v takom prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

V prípade, že dotknutá osoba udelí súhlas na spracúvanie jej osobných údajov má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať aj bez udania dôvodu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania.

Neposkytnutie súhlasu nemá za následok odmietnutie poskytnutia zmluvného vzťahu, služby alebo zamedzenie predaja pre dotknutú osobu, za predpokladu, že ide o taký súhlas na spracúvanie osobných údajov požadovaný od dotknutej osoby, ktorý so zmluvným vzťahom, poskytnutím služby alebo predajom tovaru nemá priamy súvis (napríklad súhlas požadovaný prevádzkovateľom na účely zverejňovania osobných údajov na webe alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa).

Spracúvanie je založené na základe oprávneného záujmu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na základe §13 ods.1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov – oprávneného záujmu, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje a takéto spracúvanie údajov je zákonné. Dotknutá osoba môže proti tomu, aby boli jej údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu namietať. Ak dotknutá osoba namietla spracúvanie na základe oprávneného záujmu, nie je dôsledkom námietky povinnosť prevádzkovateľa tieto údaje hneď vymazať. Výnimkou je, ak sa spracúvajú osobné údaje na účely priameho marketingu. V takomto prípade, hoci priamy marketing môže byť oprávneným záujmom, ak dotknutá osoba namieta toto spracúvanie je prevádzkovateľ povinný prestať využívať tieto údaje za týmto účelom a je povinný ich vymazať.

AKÝ JE NÁŠ OPRÁVNENÝ ZÁUJEM?

Vaše údaje spracovávame aj na základe oprávnených záujmov.

Oprávnené záujmy uplatňujeme pri nasledovných účeloch:

 • Zmluvné vzťahy.

Účel: Zmluvné vzťahy
Oprávnenými záujmami pri účele: Zmluvné vzťahy sú napríklad:

 • Evidencia obchodov a zmluvných vzťahov.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel: Mzdy a personalistika

Za účelom Mzdy a personalistika, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov; po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas (napríklad súhlas so zverejnením jej fotografie na webovom sídle prevádzkovateľa. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým poskytla dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi.

Účel: Účtovníctvo a dane

Za účelom Účtovníctvo a dane, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov; po dobu trvania zmluvného vzťahu; po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov alebo po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Účel: Zmluvné vzťahy

Za účelom Zmluvné vzťahy, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu trvania zmluvného vzťahu; po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov; po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov alebo po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Účel: Databáza klientov

Za účelom Databáza klientov, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas alebo pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým poskytla dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi.

Účel: Marketing

Za účelom Marketing, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas alebo pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým poskytla dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi.

Účel: Vernostný program

Za účelom Vernostný program, sa osobné údaje uchovávajú: po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas alebo pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým poskytla dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi.

AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SVOJ SÚHLAS?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • cez online formulár nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • elektronickým prihlásením sa na newsletter nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • prihlásením sa na newsletter cez registračný formulár v listinnej forme odovzdaním v ktorejkoľvek našej prevádzke.

AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • cez online formulár nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 • zaslaním oznámenia, na mail prevádzkovateľa;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok
 • odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME A SPRÍSTUPŇUJEME?

Vaše údaje poskytujeme a sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere.

Účel: Mzdy a personalistika

Za účelom Mzdy a personalistika, sa osobné údaje sa môžu poskytovať napríklad nasledujúcim subjektom: Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Daňový úrad, Externý účtovník, poprípade Inému oprávnenému subjektu (v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú napríklad Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Údaje môže prevádzkovateľ zverejňovať na webovom sídle prevádzkovateľa, v centrálnom registri zmlúv, poprípade inde (ak existuje na to právny dôvod).

Účel: Účtovníctvo a dane

Za účelom Účtovníctvo a dane, sa osobné údaje sa môžu poskytovať napríklad nasledujúcim subjektom: Daňový úrad, Externý účtovník, poprípade Inému oprávnenému subjektu (v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú napríklad Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Údaje môže prevádzkovateľ zverejňovať na webovom sídle prevádzkovateľa, v centrálnom registri zmlúv, poprípade inde, ak existuje na to právny dôvod.

Účel: Zmluvné vzťahy

Za účelom Zmluvné vzťahy, sa osobné údaje sa môžu poskytovať napríklad nasledujúcim subjektom: Daňový úrad, Externý účtovník, poprípade Inému oprávnenému subjektu (v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú napríklad Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Údaje môže prevádzkovateľ zverejňovať na webovom sídle prevádzkovateľa, v centrálnom registri zmlúv, poprípade inde, ak existuje na to právny dôvod.

Účel: Databáza klientov

Za účelom Databáza klientov, sa osobné údaje neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov.  Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje získané za týmto účelom.

Účel: Marketing

Za účelom Marketing, sa osobné údaje neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov.  Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje získané za týmto účelom.

Účel: Vernostný program

Za účelom Vernostný program, sa osobné údaje neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby (napríklad: zamestnanci prevádzkovateľa;  sprostredkovatelia; prípadne zamestnanci sprostredkovateľa), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tejto súvislosti prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Poverené osoby boli poučené a boli zaviazané mlčanlivosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje získané za týmto účelom.

KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné cloudové služby poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Najčastejšie získavame osobné údaje priamo od Vás. Vaše osobné údaje môžeme však získavať aj z verejne dostupných zdrojov prípadne od iných osôb. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a/ alebo v listinnej forme. Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tak, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, umožňujú si zapamätať voľbu návštevníka pri otváraní nového okna, merajú návštevnosť webstránky, merajú spôsob jej využívania webstránky za účelom užívateľského zlepšovania. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného (všeobecného) merania návštevnosti. Tieto technológie nám aj  pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, vtedy zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Viac informácii o cookies nájdete na našom webovom sídle.

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme rôzne technické, personálne a organizačné opatrenia (napríklad zaheslovanie súborov, zariadení, používanie alarmu, poučenia oprávnených osôb, mlčanlivosť oprávnených osôb a rôzne ďalšie opatrenia).

Vaše osobné údaje máme uložené na našich zabezpečených serveroch alebo na zabezpečených serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú tieto dáta uložené na zabezpečených serveroch tretích strán.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ako dotknutá osoba máte svoje práva, ktoré Vám vyplývajú z §21-28 Zákona o osobných údajov v znení neskorších predpisov. Existencia Vašich práv však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv Vám bude z našej strany vyhovené, nakoľko niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju.

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo získať prístup k svojim osobným údajom:

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. A máte právo získať od nás informácie o: účele spracúvania Vašich osobných údajov; kategórii Vašich osobných údajov; identifikácii príjemcu (-ov); dobe uchovávania Vašich osobných údajov; o Vašich právach; zdroji osobných údajov (ak sme ich nezískali priamo od Vás); existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania (vrátane profilovania). Prvú kópiu o Vašich osobných údajov Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme zadarmo, druhé a každé ďalšie poskytnutie kópie môžeme spoplatniť primeraným poplatkom (maximálne do výšky 20 EUR), ktorý zodpovedá administratívnym nákladom na vyhotovenie takejto kópie alebo kópii.

Právo na opravu osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov:

Ak sa zmenili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo sú neúplné či nesprávne, môžete ich opraviť rôznymi spôsobmi: zaslaním oznámenia, ktoré sa nachádza na našom webovom sídle; zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

Právo na vymazanie:

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania: 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov: 

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy, je to technicky možné, Vaše údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať: 

Ak  spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek namietať takéto spracúvanie. Na základe Vašej námietky, vymažeme Vaše osobné údaje. Takisto, môžete  namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z Vašich osobných dôvodov, ak spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu.

V takom prípade obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, a to pokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli v namietaní.

Právo odmietnuť profilovanie: 

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania), a ktoré má právne účinky, ktoré Vás významne ovplyvňujú (rozhodnutie má významný finančný či osobný dopad). Toto sa neplatí, ak je rozhodovanie:

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby

V prípadoch, že je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie (či plnenie) zmluvy alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase, musíme Vám zabezpečiť

 • právo na overenie rozhodnutia neautomatizovaným spôsobom (ľudským zásahom),
 • právo vyjadriť Vaše stanovisko
 • právo napadnúť rozhodnutie (požiadať o preverenie výsledku).

Právo kedykoľvek odvolať súhlas: 

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať aj bez udania dôvodu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania.

Právo kedykoľvek podať sťažnosť:

Ako dotknutá osoba máte aj právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, dajte nám o tom vedieť niektorou z týchto foriem: zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

NIE STE SPOKOJNÝ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ochrana Vašich osobných údajov nie je pre nás len jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi alebo môže v našej spoločnosti dôjsť k zmene spracúvaniu osobných údajov. A z týchto dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto informácie a podmienky upravovať a meniť v akomkoľvek rozsahu.  Aktuálne znenie zásad budete mať k dispozícii na našich webových stránkach v časti „Ochrana osobných údajov“.